Halau Guidelines for Culturally Healthy and Responsive Learning Environments

aloha_hula_sunset2. He ho’omau i nā hana e mau ai ka ‘ike ku’una Hawai’i, nā loina Hawai’i, a me ka ‘ōlelo Hawai’i, i mea e ola ai ka mauli o ke kanaka a e puka mau ai ka honua ho’ona’auao holo’oko’a.

Maintain practices that perpetuate Hawaiian heritage, traditions, and language to nurture one’s mauli and perpetuate the success of the whole learning community.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s