Halau Guidelines for Culturally Healthy and Responsive Learning Environments

aloha_morning paddling1.  He ho’ohui pū i nā ‘ao’ao o ka mo’omeheu, ‘o ka hana ku’una, ka ‘olelo, ka mō’aukala, a me ke kuana’ike i loko o ke a’o kā’oko’a ‘ana e hānai a ho’omōhala aku i ka na’au, ke kino, ka no’ono’o, ka launa kanaka, a me ka pili ‘uhane o ka honua ho’ona’auao i kupu a’e ai ka mauli a me ka mana.

1.   Incorporate cultural traditions, language, history, and values in meaningful holistic processes to nourish the emotional, physical, mental/intellectual, social and spiritual well-being of the learning community that promote healthy mauli and mana.

(more to come!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s